Helistage meile : +372 7402 316

Soodustingimustel ostmine

HAIGEKASSA HÜVITIS  OPERATSIOONI- JA TRAUMAJÄRGSELT

 

OÜ Jalaexpert on Eesti Haigekassa koostööpartner! Haigekassa kompenseerib kindlustatud isikutele operatsiooni- ja traumajärgsed ortoosid ja proteesid 6 kuu jooksul 90% ulatuses.

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst (perearst, kirurg, ortopeed jne), kes väljastab digitaalse retsepti operatsiooni või trauma kohta, märkides retseptile meditsiinilise abivahendi vajaduse (operatsiooni- või traumajärgselt).

Meditsiiniseadme ostmiseks pöördub patsient arsti suunamisel otse meditsiiniseadme valmistaja/müüja poole, kellelt saab digitaalse retsepti alusel osta soodustingimustel vajaliku meditsiiniseadme.

 

NB! Abivahendite süsteemi korraldus

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).

Õigustatud isik on:

 • kuni 18-a laps;
 • kuni 18-a puudega laps;
 • 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
 • 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
 • alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
 • 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
 • rinnaproteesi ostmiseks;
 • isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
 • silmaproteesi ostmiseks.

 

 

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:

 • kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
 • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
 • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

 

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.

NB! Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude määramise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik).

 

Järjekorrad

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:

 • saadud järjekorra teate,
 • isikut tõendava dokumendi,
 • isikliku abivahendi kaardi,
 • arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.

Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).

Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:

 • omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.

 

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee.

SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.

 

Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.

 

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon 16106

 

 

 

 

Организация системы вспомогательных средств

С 01.01.2016 будет полностью реорганизована услуга вспомогательных средств социального отдела, в результате чего она станет более доступной для людей, а делопроизводство более быстрым.

Карта личного вспомогательного средства

С 1 января 2016 года новые ходатайства о получении Карт личного вспомогательного средства будет принимать Департамент социального страхования. Также при необходимости ДСС будет выдавать дубликаты карт.

Для ходатайства о получении карты или её дубликата необходимо подать в Департамент социального страхования соответствующее заявление по электронной или обычной почте или обратиться в отдел обслуживания клиентов ДСС. Форму ходатайства можно найти на домашней странице ДСС (рубрика: бланки). Местоположения и время работы отделов обслуживания клиентов можно найти на домашней странице ДСС www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Для получения вспомогательного средства, которое не связано непосредственно с работой человека на рабочем месте, у него должно быть на это право, справка от врача или реабилитационный план и действующая карта личного вспомогательного средства (далее КЛВС).

Правами обладают:

 • дети до 18 лет;
 • ребенок до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;
 • лицо трудоспособного возраста от 18 до 63 лет, чья потеря трудоспособности составляет 40% или больше;
 • лицо с ограниченными возможностями здоровья, достигшее 18-летнего возраста и старше, для приобретения вспомогательных средств для ухода за собой и защиты;
 • лицо трудоспособного возраста от 18 лет, которому назначена частичная или полная потеря трудоспособности;
 • лицо 63-летнего возраста и старше, достигшее пенсионного возраста;
 • лицо, желающее приобрести протез груди;
 • лицо, у которого определена потеря слуха от 30 децибел, для приобретения вспомогательных средств для улучшения слуха и систем передачи звука;
 • лицо, желающее приобрести глазной протез.

 

 

Для получения новой КЛВС у ходатайствующего должны быть:

 • действительная справка от врача или реабилитационный план, в которых обозначена необходимость вспомогательного средства и указан его ISO-код (на справке или реабилитационном плане, выданном до 01.01.2016, должно быть название или описание вспомогательного средства);
 • в случае лица в возрасте от 18 до 26 лет, проходящего обучение за границей, также справка из учебного заведения;
 • при подаче ходатайства о получении карты в отделе обслуживания клиентов также документ, удостоверяющий личность.

Владелец действительной КЛВС обращается для получения вспомогательного средства напрямую в фирму, занимающуюся продажей или сдачей в аренду вспомогательных средств. С 2016 года больше не существует уездных ограничений при выборе фирм, занимающихся продажей или сдачей в аренду вспомогательных средств. Для получения вспомогательного средства человек вправе по своему выбору, обратиться в любую фирму, занимающуюся продажей или сдачей в аренду вспомогательных средств, и с которой у ДСС заключен договор о сотрудничестве. Информация о фирмах доступна на домашней странице ДСС с 01.01.2016.

Очереди

В случае если бюджет конкретного вспомогательного средства выполнен, есть возможность поставить себя в очередь в фирму на основании устного заявления. Когда очередь подойдет, ДСС отправит лицу соответствующее оповещение по почте. Лицо должно обратиться в фирму, предлагающую подходящее ему вспомогательное средство, в течение 60 дней после получения оповещения и взять с собой:

 • полученное оповещение о подходе очереди,
 • документ, удостоверяющий личность,
 • карту личного вспомогательного средства,
 • справку от врача или реабилитационный план.

Фирма выдает вспомогательное средство только в случае предъявления оповещения о подходе очереди.

Ходатайство о передаче обязательства по оплате суммы покупки или взятия в аренду вспомогательного средства государству (далее рассмотрение в особом порядке).

Случаи рассмотрения в особом порядке, когда лицо ходатайствует о(б):

 • уменьшении собственного участия, так как лицу сложно оплатить долю собственного участия по причине сложного экономического положения (необходимо обоснование лица и при необходимости справка о получении прожиточного пособия);
 • получении нового вспомогательного средства до окончания срока использования уже компенсированного ему вспомогательного средства с ISO-кодом (вспомогательное средство не подходит по причинам здоровья или по не зависящим от ходатайствующего причинам) – необходимы объяснения/обоснования лица;
 • вспомогательном средстве, которое отсутствует в списке вспомогательных средств, подлежащих частичной компенсации со стороны государства (добавить два ценовых предложения, представленных на равных условиях);
 • вспомогательном средстве, в случае которого в списке вспомогательных средств в графе предельная цена стоит отметка «особое ходатайство» (добавить два ценовых предложения, представленных на равных условиях);
 • увеличении предельного лимита пользователя (обоснованная потребность исходя из диагноза или функционального расстройства);
 • одноразовом увеличении предельной цены (два ценовых предложения, представленных на равных условиях);
 • рассмотрении в особом порядке в ином случае.

 

Ходатайствуя о рассмотрении в особом порядке, необходимо предоставить справку от врача или реабилитационный план. Ходатайствовать о рассмотрении в особом порядке можно на домашней странице ДСС с 01.01.2016 и в отделах обслуживания клиентов. Ходатайство можно подать по почте, электронной почте и в отделе обслуживания клиентов. В случае, если лицу нужна помощь при выборе вспомогательных средств, с запросом ценовых предложений, уточнением необходимости рассмотрения в особом порядке, то у лица есть право обратиться в Центр информации и вспомогательных средств для людей с недостатками здоровья Астангу, позвонив по телефону 687 7231 или написав по адресу kat@astangu.ee.

ДСС принимает решение об удовлетворении или отклонении ходатайства в течение 30 календарных дней. При необходимости ДСС привлекает к процессу принятия решения экспертов (например, из Центра информации и вспомогательных средств для людей с недостатками здоровья Астангу), которые предлагают помощь и консультацию по вопросам определения и оценки необходимости вспомогательного средства.

 

Решение о рассмотрении в особом порядке отправляется ходатайствующему по почте, и его следует взять с собой при обращении в фирму. Без решения о рассмотрении в особом случае фирма не имеет права выдавать вспомогательное средство, не отвечающее условиям постановления. Также с собой необходимо взять справку от врача и документ, удостоверяющий личность.

 

Информацию о системе вспомогательных средств, карте личного вспомогательного средства и рассмотрении в особом порядке, а также о постановлении о компенсируемых государством вспомогательных средствах и предельных ценах, подписанном министром социальных дел, можно получить, написав или позвонив:

Э-почта: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Информационный телефон 16106

 

Scroll to Top